اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
ايزدپناه قيطاسي معاون فرهنگي و امور دانشجويي
علي كرم علمداري مدير دانشجويي
حجت الله  اختری مقدم
نصراله حسين پور مدیر فرهنگی
محمدجعفر  تقوی سوق رئيس اداره فرهنگي
مریم آشینه کارشناس امورفرهنگی
جلیل  احسانی متصدی خدمات عمومی
یاسر  احمدی کارشناستربیت بدنی
علیرضا  ارشدی
رسول آروین کارپرداز
اسماعیل  اسماییلی کارشناس امور خوابگاهها
سیما اسماعیلی کارشناس امورفرهنگی

2 3